FUEL MAGAZINE - page 21

leveren. Wij doen ons best om onder-
nemend Nederland aan de elektro-
nische factuur te krijgen. Niet alleen
omdat Scan & Herken en e-factureren
toevallig onze producten zijn, maar
omdat het de economie vooruithelpt.
Het scheelt significant tijd en geld.”
waar stoppen de geschetste
ontwikkelingen?
Krap: “Die stoppen nooit,
it’s a
journey
. Het is niet zo dat je een
paar zaken een beetje inregelt en
de volgende dag geen handen meer
nodig hebt om je financiële proces-
sen af te handelen. Het beeld van de
financiële functie is wel sterk aan het
veranderen. Er zijn relatief steeds
minder mensen die transacties af-
handelen en relatief meer mensen die
zich bezighouden met het analyseren
van informatie die bijdraagt aan een
betere besturing van het bedrijf.”
welke ontwikkelingen gaan de
toekomst van finance bepalen?
Mottard: “We hebben tegenwoordig
de mond vol van disruptie, over hoe
bitcoin. Dat is een gedecentraliseerd
grootboek, waarmee gegevens kun-
nen worden uitgewisseld. We willen
weten of we met blockchain meer
integratie in de keten kunnen realise-
ren. Want automatisering stopt niet
bij je eigen processen, je moet naar de
hele keten kijken. Via de blockchain
zouden we bijvoorbeeld de handels-
relaties tussen verschillende partijen
kunnen vastleggen waardoor zij alle-
maal – leverancier, klant, vervoerder,
verzekeraar, financier et cetera –
real-time inzicht hebben in de status
van een transactie. Daarmee haal je
veel inefficiëntie uit het proces.”
“In het kader van de optimalisering
van onze processen zijn we ook volop
bezig met
process mining
. We laden
alle transacties in een soort data-
warehouse en kunnen met speci-
ale software analyseren hoe onze
processen lopen. We kunnen zien
wat de doorlooptijd is van bepaalde
handelingen, wat de
happy flow
is en
welke omwegen er genomen worden.
Wij zien grote mogelijkheden om onze
processen verder te versnellen, maar
ook om de interne controle te verbe-
teren en te automatiseren. Bovendien
maken we hier stappen om de servi-
celevels van onze finance-organisatie
beter te meten en te rapporteren met
behulp van proces kpi’s.”
Mottard: “Belangrijk is je niet gek te
laten maken door consultants en an-
dere inspirators die spreken over data,
robotisering,
no hands
accounting et
cetera. Je hoeft niet alles te doen. Ga
met een aantal dingen gericht aan de
slag en voeg na succes andere toe.
De gemiddelde organisatie ondergaat
evoluties en verdwijnt niet ineens
dankzij disrupters. Het is beter door-
dacht dan overhaast te handelen.”
bedrijven als Uber en Airbnb hele
markten verstoren. Maar een reden
voor de ondergang van bedrijven is
soms dat de organisatie te complex
is, te bureaucratisch, en dat er te
weinig interne discussie gevoerd
wordt en tegenspraak ontbreekt. In de
ideale organisatie spreken we elkaar
aan, dagen we elkaar voortdurend uit,
voegen we ideeën toe, allemaal ge-
richt op de klant. Je kunt tien mensen
aan de top iets laten bedenken of de
denkkracht gebruiken van duizend
mensen in de hele organisatie.”
“Cruciaal is dat finance standaardi-
seert en automatiseert wat moet,
maar ook voldoende ruimte laat aan
ondernemerschap in de organisatie.
Anders wordt het te veel een top-
downverhaal, en dat is zonde van
al het talent. De betrokkenheid van
medewerkers is volgens mij namelijk
belangrijker dan de mate van auto-
matisering.
Krap: “Er komt heel wat op finance
af. Intern denken we er bijvoorbeeld
al over na wat blockchain te bie-
den heeft, de technologie achter de
21
INTERVIEW
ONNO KRAP & KEVIN MOTTARD
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...36
Powered by FlippingBook